Roots for Happiness

Jouw adres voor persoonlijke groei en ontwikkeling!  

Algemene voorwaarden.

ALGEMEEN.

Artikel 1

Definities:

1. Opdrachtnemer: Roots for Happiness, Monica Luttikhuis

2. Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die de opdrachtnemer n het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.

4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

5. AV: Algemene voorwaarden waaronder de werkzaamheden worden verricht door opdrachtnemer.

TOEPASSELIJKHEID.

Artikel 2.

1. Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop de opdrachtnemer deze AV van toepassing heeft verklaard.

2. Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

3. Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventuele later aangegane overeenkomsten.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

5. Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES.

Artikel 3.

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.

2. De door opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.

Artikel 4.

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, door opdrachtnemer is terug ontvangen, onverminderd de verplichting om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever reeds de werkzaamheden is begonnen, voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte is retour ontvangen.

2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST.

Artikel 5.

1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER.

Artikel 6.

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer te beschikking te stellen.

2. Indien de opdrachtgever voorgenoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiden extra kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretouneerd.

5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

6. Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:

a. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen.

b. (voorlopige) surseance van betaling heeft gekregen.

c. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen.

d. bekend is dat één of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft / hebben aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT.

Artikel 7.

1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

3. Opdrachtnemer heeft het recht - indien wenselijk - bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

4. Opdrachtnemer zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan nadat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.

5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

GEHEIMHOUDING.

Artkel 8.

Opdrachtnemer is - behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking - verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens alsmede alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

OPSCHORTING / ONTBINDING

Artikel 9.

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, indien

1. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer.

2. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

3. opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend.

4. het bedrijf van de opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd; of

5. indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld. 

Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in z'n geheel opeisbaar zijn.

BETALING.
Artikel 10.

1. Betaling dient plaats te vinden in euro's zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde dan ook binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet vestreken, terstond opeisbaar.

3. Alle gerechtelijke en buitenechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.

5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele factuur bedrag.

RECLAMES

Artikel 11.

1. Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te worden ingediend.

2. Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen acht (8) dagen na factuurfatum te worden ingediend.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte gedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden indien redelijkerwijs van opdrachtnemer mag worden verwacht.

LEVERINGSTERMIJN.

Artikel 12.

1. Is de opdrachtgever een (vooruit)betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat de betaling geheel is ontvangen c.q. de informatie en/of materialen geheel ter beschikking gesteld.

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3. De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

4. Ontbinding is slechts mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

AANSPRAKELIJKHEID.

Artikel 13.

1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin an deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden.;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van d eerder waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. Bij werkzaamheden die een langere looptijd hebben dan één jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.

8. Opdrachtnemer kan nummer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever.

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

10. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

VRIJWARING.

Artikel 14.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, behoudens in geval van opzet op grove schuld van opdrachtnemer.

VERVALTERMIJN.

Artikel 15.

Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer i.v.m. het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na twaalf (12) maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

TOEPASSELIJK RECHT.

Artikel 16.

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.

2. Uitsluitend de rechter in het arrondissement Almelo is bevoegd om van geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kennis te nemen.


Monica Luttikhuis - Roots for Happiness

Boterbloemstraat 41, 7591 CR Denekamp.